Menu
Menu
Your Cart
We gebruiken cookies en andere vergelijkbare technologieën om uw browse-ervaring en de functionaliteit van onze site te verbeteren. Privacy Policy.

Algemene Voorwaarden 1

Algemene voorwaarden Water Concepts

Versie geldig vanaf: 3 februari 2011

Artikel 1 Definities en algemene bepalingen

1.1 Water Concepts: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Water Concepts Benelux B.V., statutair gevestigd te Badhoevedorp en

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34385788.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Water Concepts

een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van producten.

1.3 Producten: Het meest omvattende begrip van een zaak of goed dat geleverd

wordt door Water Concepts. Hier valt zeker onder te verstaan: private label

mineraalwater en frisdrank.

1.4 Website van Water Concepts: de website van Water Concepts, te bereiken via

www.waterconcepts.nl.

1.5 De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Water Concepts

deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

1.6 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle

overeenkomsten van Water Concepts die strekken tot de verkoop van producten.

1.7 De door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, worden

uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op

overeenkomsten aangegaan met Water Concepts

1.8 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige

algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.9 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden

aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen

worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes zijn veertien (14) dagen geldig voor aanvaarding. Daarna zijn zij van

louter informatieve waarde.

2.2 De door Water Concepts gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn

exclusief BTW en inclusief andere belastingen van overheidswege.

2.3 De door Water Concepts opgegeven prijzen zijn inclusief eventuele in het kader

van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en

administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat Opdrachtgever een door Water

Concepts uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en Water Concepts

akkoord is gegaan met deze aanvaarding

3.2 Hetgeen bepaald in artikel 3.1 is van toepassing op zowel overeenkomsten die

tot stand komen via de website van Water Concepts alsmede een mondeling of

schriftelijk overeengekomen overeenkomst.

3.3 Een overeenkomst via de website van Water Concepts komt tot stand nadat op

basis van de uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht op de website door

Opdrachtgever een bestelling is geplaatst door het invullen van het

bestelformulier, door Water Concepts deze bestelling is aanvaard én deze

aanvaarding voor Opdrachtgever toegankelijk is, ongeacht de woon- of

vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook

ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten

uitvoer dient te worden gelegd. Een enkele ontvangstbevestiging impliceert niet

dat Water Concepts de opdracht aanvaardt

3.4 Een schriftelijke overeenkomst komt tot stand zodra een aanbieding van Water

Concepts ondertekend door Water Concepts retour is ontvangen of zodra Water

Concepts overgaat tot levering van producten.

Artikel 4 Levering

4.1 Alle door Water Concepts te leveren Producten worden naar persoonlijke

voorkeur van de Opdrachtgever vervaardigd. Water Concepts zal de

Opdrachtgever informeren over de te verwachte levertijd, waarbij Water

Concepts zal trachten altijd binnen de toegezegde termijn levering te doen

geschieden. Deze termijn is nimmer te beschouwen als fatale termijn.

4.2 Levering van producten vindt plaats op een door de Opdrachtgever te bepalen

adres binnen de Benelux. De verzendkosten worden gefactureerd aan de

Opdrachtgever.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 Water Concepts behoudt zich het eigendom voor van alle aan Opdrachtgever

geleverde zaken, zolang Opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn

betalingsverplichtingen jegens Water Concepts uit hoofde van de krachtens de

overeenkomst geleverde producten, alsmede op grond van artikel 10

neergelegde betalingsverplichtingen.

5.2 Rechten worden aan Opdrachtgever slechts verleend, of in het voorkomend

geval overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor

overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

5.3 Een buitengewone beschikking over de goederen, zoals een verpanding, een

zekerheidsstelling e.d. kan alleen met toestemming van Water Concepts

geschieden. Opdrachtgever is verplicht Water Concepts onverwijld te berichten,

indien derden beslag leggen op, onder eigendomsvoorbehoud, geleverde

goederen.

5.4 Bij gebreke aan betaling de vervaldag en in het geval van faillissement of

surséance van betaling van Opdrachtgever is Water Concepts gerechtigd de

goederen zonder voorafgaande waarschuwing tot zich te nemen en verleent

Opdrachtgever Water Concepts bij deze een onherroepelijke machtiging hiertoe

over te gaan, alles onverlet het recht van Water Concepts op schadevergoeding.

Teruggenomen goederen crediteert Water Concepts tegen de door haar in

redelijkheid daaraan toe te kennen waarde.

Artikel 6 Reclames

6.1 Opdrachtgever dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te

controleren. Eventuele gebrekkige producten dient Opdrachtgever direct na

ontdekking, en uiterlijk binnen zeven (7) dagen, op het vervoersdocument aan te

tekenen en Water Concepts hiervan op de hoogste stellen.

6.2 Indien de Opdrachtgever niet binnen de termijn als bepaald in artikel 6.1 de

gebrekkigheid van de geleverde goederen aan Water Concepts zijn

medegedeeld, worden de producten geacht in goede staat te zijn ontvangen.

6.3 Indien de door Opdrachtgever geconstateerde gebreken gegrond blijken te zijn,

dient Opdrachtgever Water Concepts een redelijke termijn gunnen om de

overeenkomst alsnog deugdelijk na te komen. Mocht Water Concepts niet in

staat zijn om overeenkomst na te komen, heeft de Opdrachtgever het recht tot

restitutie van het bedrag dat hij aan Water Concepts heeft doen toekomen voor

de gebrekkige producten.

6.4 Eventuele aanspraken van Opdrachtgever op zijn recht van reclamatie schorten

overige verplichtingen van Opdrachtgever voortvloeiende uit de overeenkomst

niet op.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Water Concepts sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die

geleden wordt door het gebruik van de door Water Concepts geleverde

producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan

opzet of grove nalatigheid aan de kant van Water Concepts, zijn directie en/of

leidinggevend personeel.

7.2 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de

toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt

uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die

verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Water

Concepts komt.

7.3 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter

vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de

vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de

eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Water

Concepts aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan

Water Concepts toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter

voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat

deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit

artikel.

7.4 Water Concepts is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende

schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade

door bedrijfsstagnatie, overlijdens- en letselschade.

7.5 Mocht in uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 7. 2 om welke reden dan

ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de

aansprakelijkheid van Water Concepts beperkt tot maximaal de factuurwaarde

van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid

betrekking heeft.

7.6 De Opdrachtgever vrijwaart Water Concepts tegen aanspraken van derden,

welke voortvloeien uit - dan wel verband houden met de uitvoering van de

overeenkomst

Artikel 8 Verplichtingen van de Opdrachtgever

8.1 In beginsel dient de Opdrachtgever zich te gedragen conform hetgeen in deze

algemene voorwaarden is bepaald alsmede hetgeen dat wordt overeengekomen

tussen de vertegenwoordigers van Water Concepts en Opdrachtgever.

8.2 Opdrachtgever dient zorg te dragen dat Water Concepts alle juiste gegevens in

haar bezit heeft om de overeenkomst naar behoren te voldoen.

8.3 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een normaal gebruik en vervoer van de

door Water Concepts geleverde producten.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Water Concepts is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen

jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een

omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een

rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.2 Water Concepts kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de

verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer

voorduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is ieder der partijen gerechtigd

de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van

de door andere partij geleden schade.

Artikel 10 Prijs & Betaling

10.1 Betaling dient te geschieden veertien (14) dagen na levering van de door de

Opdrachtgever bestelde producten.

10.2 De Opdrachtgever dient de betaling te verrichten zoals aangegeven staat in de

factuur of nadrukkelijk is overeengekomen met Water Concepts.

10.3 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is

de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de

wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden

berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment

van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

10.4 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door Water Concepts gemaakt

indien Water Concepts op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de

Opdrachtgever verwikkeld geraakt zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

10.5 Indien Opdrachtgever wenst dat betaling onder rembours plaatsvindt, zijn de

daarmee extra gemoeide kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

10.6 Prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Bij foutief aangegeven prijzen houdt

Water Concepts zich het recht voor om de factuur te corrigeren of de

overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Water Concepts partij is, is uitsluitend het

Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens

Koopverdrag is uitgesloten.

11.2 Opdrachtgever en Water Concepts zullen pas een beroep op de rechter doen

nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling

overleg te beslechten.

11.3 Tenzij regels van dwingend recht zich hier tegen verzetten, zal in eerste aanleg

de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam bevoegd zijn om kennis

te nemen van geschillen tussen Water Concepts en de Opdrachtgever.

11.4 Partijen hebben het recht om geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met

deze Overeenkomst, te doen beslechten in een arbitraal geding overeenkomstig

het Arbitrage Reglement van de Stichting E-Court, of - voor zover rechtens is

toegestaan - op de voet van artikel 7:900 BW, waarbij in dat laatste geval de

beslissing van e-Court ter vaststelling van het geschil notarieel wordt vastgelegd

met afgifte van een grosse.